ใบสมัครงานออนไลน์

(1/7) รายละเอียดส่วนตัว Personal Data

Change Photo (Size 120 x 150 pixels)

หมายเหตุ : รูปถ่ายประกอบการสมัครงานต้องเป็นรูปหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก, แว่นกันแดดหรือแว่นแฟชั่น

(*จำนวนอักขระสูงสุด 200 ตัว)

(2/7) รายละเอียดครอบครัว Family Details

<< เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม >>
ชื่อ อายุ อาชีพ ที่อยู่ และเบอร์โทร

(3/7) การศึกษา Education

<< เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม >>
ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันการศึกษา วุฒิที่ได้รับ ว/ด/ป ที่สำเร็จ สาขาวิชา เกรด
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อาชีวศึกษา/ปวส.
มหาวิทยาลัย/ปริญญาตรี
สูงกว่า ปริญญาตรี
อื่นๆ

(4/7) ประวัติการฝึกอบรม Training History

<< เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม >>
หลักสูตร ว/ด/ป ที่อบรม หน่วยงานที่จัด มีหนังสือรับรอง

(5/7) ความสามารถ Abilities

<< เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม >>
ความสามารถทางภาษา การพูด การเขียน การอ่าน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น

(*จำนวนอักขระสูงสุด 200 ตัว)

(6/7) ความสามารถในการขับขี่ Driving / Riding Ability

(7/7) ประวัติการทำงาน Work Experience

โปรดกรอกข้อความโดยเริ่มจากงานคร้ังหลังสุด

ข้อมูลบริษัท ที่ 1

<< เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม >>
ว/ด/ป ที่ทำงาน เงินเดือน เงินได้อื่นๆ ลักษณะงานที่ทำ

(*จำนวนอักขระสูงสุด 200 ตัว)

ข้อมูลบริษัท ที่ 2

<< เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม >>
ว/ด/ป ที่ทำงาน เงินเดือน เงินได้อื่นๆ ลักษณะงานที่ทำ

(*จำนวนอักขระสูงสุด 200 ตัว)

ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดในใบสมัครงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังที่บริษัทฯ รับข้าพเจ้าเข้าปฏิบัติงานแล้ว ปรากฎว่าข้อความในแบบฟอร์มสำหรับการสมัครงานนี้ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่นำมาแสดงและให้รายละเอียดไว้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์เลิกสัญญาจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆ

ข้าพเจ้ายินยอมด้วยความสมัครใจและโดยอิสระให้บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้ดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเมื่อบริษัทตกลงจ้างข้าพเจ้า โดยถือแบบฟอร์มสำหรับสมัครงานเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย


Top