ฝึกอบรมผู้ใช้งาน

รถยกในปัจจุบันถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทุกภาคส่วนใช้เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เพิ่มพูนผลกำไรอย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันการใช้งานรถยกที่ไม่ถูกต้อง ผิดวิธี อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจอย่างร้ายแรงได้เช่นกัน ตั้งแต่อุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนเล็กน้อยอันทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินบ่อยครั้ง จนไปถึงอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงที่ไม่อาจประเมินค่าได้ เช่น การเสียชีวิต การวางมาตรฐานควบคุมการใช้งานรถยกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการและผู้ใช้งานจำเป็นต้องตระหนักถึง และเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้งานรถยกอย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จากการใช้งานรถยกที่ผิดวิธีข้างต้น เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้มีหน้าที่ขับรถยก

1. จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรม

ผู้ขับขี่ต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องรถยกตามที่กฎหมายกำหนดและต้องได้รับใบอนุญาตในการขับขี่

2. รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ขับขี่รถยกต้องพึงตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยต้องตรวจสอบสภาพรถยกก่อนการใช้งานรวมถึงระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เกิดความเสียหายกับคน ,เครื่องจักรและสิ่งของต่างๆ

3. มีความพร้อม

ผู้ขับขี่รถยกต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจ เช่น ไม่มึนเมา ไม่เจ็บป่วย ฯลฯ

4. ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้ขับขี่รถยกต้องปฎิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของโรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

พัฒนาทักษะการขับขี่รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตรการขับรถยกที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานเกิดทักษะและทัศนคติที่ดีในการขับขี่รถยกอย่างถูกต้องปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลให้ธุรกิจเกิดความเสียหายและสูญเสียภาพลักษณ์ได้

  1. เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการขับขี่-ควบคุมรถยกให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจที่คุ้มค่าที่สุด
  2. เพิ่มพูนทักษะในการบำรุงรักษารถยกอย่างถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอนาคตที่ไม่จำเป็น
  3. ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้งานรถยกให้ขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  4. ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงที่ต้องส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมตามกฎหมายกำหนด
Top